Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體
Lesson 3 - What's your name?
Tên bạn là gì?
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Excuse me, what's your name?

Xin lỗi, bạn tên là gì?

My name is Jessica. What's yours?

Tên tôi là Jessica. Còn tên của bạn?

John.

John.

You speak English very well.

Bạn nói tiếng Anh rất giỏi.

Thank you.

Cám ơn.

Do you know what time it is?

Bạn biết bây giờ là mấy giờ không?

Sure. It's 5:10PM.

Chắc rồi. Bây giờ là 5:10 chiều.

What did you say?

Bạn nói gì?

I said it's 5:10PM.

Tôi nói bây giờ là 5:10 chiều.

Thanks.

Cám ơn.

You're welcome.

Không có gì.