Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1000 thường gặp nhất English Phrases

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Come here.

Tới đây.

Does it often snow in the winter in Massachusetts?

Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?

Do you think it'll rain today?

Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?

Do you think it's going to rain tomorrow?

Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?

How's business?

Việc làm ăn thế nào?

Is it close?

Nó gần không?

Is it possible?

Điều đó có thể không?

Is it ready?

Nó sẵn sàng không?

It costs 20 dollars per hour.

Giá 20 đô một giờ.

It hurts here.

Đau ở đây.

It's far from here.

Nó cách xa đây.

It's going to be hot today.

Hôm nay trời sẽ nóng.

It's north of here.

Nó ở phía bắc nơi này.

It's over there.

Nó ở đằng kia.

It's raining.

Trời đang mưa.

It's too late.

Muộn quá rồi.

It's very important.

Nó rất quan trọng.

It will arrive shortly.

Nó sẽ sớm tới.

The roads are slippery.

Đường trơn.

What's the room rate?

Giá phòng bao nhiêu?

What will the weather be like tomorrow?

Ngày mai thời tiết thế nào?