Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 76 - I brought you an apple.
Tôi mang cho bạn trái táo.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hey, how did you get here?

Hê, bạn tới đây bằng gì vậy?

I rode my bike.

Tôi đi xe đạp.

Are you serious? Why did you do that? I could have picked you up.

Bạn nói nghiêm túc không đó? Tại sao bạn làm như vậy? Tôi có thể đón bạn.

That's OK, I didn't want to bother you. I know you don't like to wake up early.

Được mà. Tôi không thích làm phiền bạn. Tôi biết bạn không thích dậy sớm.

That's so nice of you. Aren't you cold?

Bạn thật đáng mến. Bạn có lạnh không?

No, not really. I wore a coat.

Không, không lạnh lắm. Tôi có mặc áo choàng.

What's in the bag?

Có gì trong túi vậy?

It's a special type of apple.

Một loại táo đặc biệt.

Oh. Can I try one? It's very sweet.

Ô. Tôi ăn thử một trái được không? Nó rất ngọt.

I put sugar on it. These apples are really good. They were only 30 cents each.

Tôi thêm đường. Những trái táo này rất ngon. Chỉ có 30 xu một trái.

Aren't those more expensive than the ones at the supermarket?

Chúng không đắt hơn những trái trong siêu thị sao?

Yeah, they're more expensive, but they taste better.

Vâng, chúng đắt hơn, nhưng chúng ăn ngon hơn.

Did you buy any other fruit?

Bạn còn mua loại trái cây nào khác không?

Well, besides the apples, I bought oranges and bananas.

Ờ, ngoài táo, tôi có mua cam và chuối.