Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 72 - We're not lost!
Chúng ta lạc đường.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Are you hungry?

Bạn có đói không?

No, why?

Không, tại sao?

We've been driving for a long time. I think we'd better find some place to eat soon.

Chúng ta đã lái xe lâu rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào để ăn đi.

No, I'm OK. We're late so we'd better not stop.

Không, tôi không sao. Chúng ta bị muộn rồi vì vậy chúng ta không nên dừng lại.

We've passed that same store three times already. I think we're lost. We should ask someone for directions.

Chúng ta đã đi ngang cửa hàng đó 3 lần rồi. Tôi nghĩ chúng ta bị lạc đường. Chúng ta nên hỏi đường người nào đó đi.

We're not lost.

Chúng ta không bị lạc đường đâu.

I've never gone this way before. Do you know where you're going?

Tôi chưa bao giờ đi đường này trước đây. Bạn có biết bạn đang đi đâu không?

Yes, this road goes through town. It's faster than the highway.

Biết, đường này đi ngang qua thị trấn. Nhanh hơn là xa lộ.

OK. Would you mind driving a little slower please?

Được. Bạn lái chậm hơn một chút được không?

Sure, no problem.

Được chứ, không thành vấn đề.

Did you see that sign back there? I think this is a one way street.

Bạn có thấy tấm biển phía sau kia không? Tôi nghĩ đây là đường một chiều.

No, I didn't see it. I'm going to have to turn around.

Không, tôi không thấy. Tôi sẽ phải quay trở lại.

You can't turn around here. I think you should let me drive.

Bạn không thể quay xe ở đây. Tôi nghĩ bạn nên để tôi lái xe.

I think you're right. I'm getting tired.

Tôi nghĩ bạn đúng rồi. Tôi bắt đầu mệt.