Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 69 - Josh works at a software company.
Josh làm việc ở một công ty phần mềm.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hi Rachel!

Chào Rachel!

Hi Josh! It's been a long time. Where are you working now?

Chào Josh! Lâu quá rồi. Bây giờ bạn đang làm việc ở đâu?

I work at a software company downtown. I'm an engineer.

Tôi làm việc ở một công ty phần mềm ngoài phố. Tôi là một kỹ sư.

That's interesting. What kind of software do you write?

Thật là thú vị. Bạn viết loại phần mềm gì?

It's a database for small businesses.

Cơ sở dữ liệu cho những doanh nghiệp nhỏ.

Does your company have a website?

Công ty của bạn có trang web không?

Yes.

Có.

What's the website address?

Địa chỉ trang web đó là gì?

www.sun.com

www.sun.com

How can I get the software?

Làm sao tôi có thể mua phần mềm đó?

You can download it from the website. It's very popular and it's free.

Bạn có thể tải xuống từ trang web. Nó rất phổ biến và nó miễn phí.

OK, I'll do that. I have to go now. It was really nice seeing you again.

Được, tôi sẽ tải. Bây giờ tôi phải đi. Rất vui được gặp lại bạn.

It was nice seeing you too. Email me next week and we'll get together for coffee.

Tôi cũng rất vui. Gửi email cho tôi tuần tới và chúng ta sẽ gặp nhau để đi uống cà phê.

My computer is broken so I can't send email right now. Can I call you?

Máy tính của tôi bị hỏng rồi nên tôi không thể gửi email cho bạn ngay lúc này. Tôi có thể gọi điện thoại cho bạn được không?

Sure, my number is 233-288-2328.

Được chứ, số điện thoại của tôi là 233-288-2328.