Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 66 - Checking into a hotel.
Thuê phòng khách sạn.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Good evening.

Xin chào.

Hi. Do you have any vacancies tonight?

Chào. Bạn còn phòng trống tối nay không?

Yes. The rate is 55 dollars.

Còn. Giá là 55 đô.

Do the rooms have internet access?

Phòng có kết nối internet không?

We have wireless. If you have a computer you can use the wireless network for an additional 5 dollars.

Chúng tôi có kết nối không dây. Nếu bạn có máy tính bạn có thể kết nối internet và trả thêm 5 đô.

OK, I'd like a room please.

Được, tôi muốn một phòng.

Would you like a smoking or a non-smoking room?

Bạn muốn một phòng được hút thuốc hay không hút thuốc.

Non-smoking.

Không hút thuốc.

How will you be paying?

Bạn sẽ trả như thế nào?

Visa. Here you are.

Visa. Thẻ đây.

How many people?

Bao nhiêu người?

Two.

Hai.

Would you like a king size bed or two double beds?

Bạn muốn một giường lớn hay hai giường?

King size please.

Một giường lớn.

You're in room 237. It's on the second floor. Here's your key. Sign here please.

Bạn ở phòng 237. Nó ở trên tầng 2. Chìa khóa của bạn đây. Làm ơn ký tên ở đây.

What time is checkout?

Mấy giờ trả phòng?

11:30AM

11:30 sáng.