Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 65 - Birthday present.
Quà sinh nhật.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Angela, come in.

Angela, vào đi.

Happy Birthday!

Chúc mừng sinh nhật!

Thanks. I can't believe you remembered that.

Cám ơn. Tôi không thể tin rằng bạn nhớ sinh nhật của tôi.

Well, I have a calendar in my computer. It helps me remember things like that. What are you up to?

Ờ, tôi có lịch trong máy tính của tôi. Nó giúp tôi nhớ những việc như vậy. Bạn làm gì vậy?

I'm reading a book my cousin gave me for my birthday.

Tôi đang đọc một quyển sách người anh (chị, em) họ của tôi cho nhân dịp sinh nhật của tôi.

Let me see. Oh, I have this book at home. I want to give you a present too.

Để tôi xem. Ô, tôi có quyển sách này ở nhà. Tôi cũng muốn tặng bạn một món quà.

Wow, it's a guitar. I already have one, but I like this one better. Thank you.

Ồ, một cây ghi ta. Tôi đã có một cây rồi, nhưng tôi thích cây này hơn. Cám ơn.

You're welcome. Do you know how to play the guitar?

Không có gì. Bạn có biết chơi ghi ta không?

Yeah, I know how to play. My father taught me when I was young.

Có, tôi có biết chơi. Bố tôi dạy tôi khi tôi còn trẻ.

Will you play it now? I want to listen to some music.

Bạn chơi bây giờ được không? Tôi muốn nghe nhạc.

OK. Do you know this one?

Được. Bạn biết bài này không?

Yeah, I've heard that one. I could sing that song when I was in middle school.

Có, tôi đã nghe bài đó rồi. Tôi có thể hát bài đó khi tôi ở trung học.

It's an old one. It makes me feel old. When I was in college they use to play it on the radio all the time.

Đó là một bài hát cũ. Nó làm tôi cảm thấy già. Khi tôi ở đại học người ta thường chơi nó trên ra đi ô mọi lúc.