Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 63 - I changed my mind.
Tôi đổi ý.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Kevin, what would you like to do?

Kevin, bạn muốn làm gì?

I don't know. Maybe watch TV.

Tôi không biết. Có lẽ xem ti vi.

That's a good idea. We're going shopping later so I think you should rest for a while.

Đó là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ đi mua sắm nên tôi nghĩ bạn nên nghỉ một lúc.

I don't think I want to go anymore.

Tôi không nghĩ là tôi muốn đi nữa.

What do you mean? I thought you said we were going shopping.

Bạn muốn nói gì? Tôi nghĩ là bạn đã nói chúng ta sẽ đi mua sắm.

I know, but I changed my mind. I'm too tired.

Tôi biết, nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi mệt quá.

Well, I still have a lot of stuff to buy. When do you think we'll go?

Ờ, tôi còn phải mua nhiều thứ. Bạn nghĩ khi nào chúng ta sẽ đi?

Maybe tonight.

Có thể tối nay.

OK, would you mind if I use your phone?

Được, tôi dùng điện thoại của bạn có phiền không?

Sorry I don't have signal.

Rất tiếc tôi không có tín hiệu.

Are you kidding? I usually have really good reception here.

Bạn đủa sao? Tôi thường nhận được tín hiệu rất tốt ở đây mà.

My phone is very old and it doesn't work very well.

Điện thoại của tôi rất cũ và nó hoạt động không tốt lắm.

What if I take it outside?

Nếu tôi mang nó ra ngoài thì sao?

Yes, that's fine. It works well outside.

Như vậy thì được. Nó hoạt động tốt ở bên ngoài.