Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 58 - Bad cell phone reception.
Điện thoại di động thu tín hiệu kém.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hello?

Alô?

Hi Sharon it's George again. What time do you think you'll get to the party tonight?

Chào, lại là George đây. Bạn nghĩ là mấy giờ bạn sẽ tới bữa tiệc tối nay?

Sorry, what did you say?

Xin lỗi, bạn nói gì?

Hello, can you hear me? I said what time do you think you'll be getting to the party?

Alô, bạn nghe tôi nói không? Tôi nói là bạn nghĩ mấy giờ bạn sẽ tới bữa tiệc?

Sorry, I can't hear you.

Xin lỗi, tôi không thể nghe bạn nói.

Can you hear me now?

Bạn có thể nghe tôi nói bây giờ không?

No, not very clearly. It's really noisy here.

Không, không rõ lắm. Ở đây ồn quá.

It might be my cell phone, I don't think I have very good reception.

Có lẽ do cái điện thoại di động của tôi. Tôi không nghĩ tôi thu được tín hiệu tốt lắm.

Oh, that's OK.

Ô, được thôi.

Can I call you right back?

Tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay được không?

OK.

Được.