Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 56 - Dinner invitation.
Mời ăn tối.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hi James, it's good to see you again.

Chào James, rất vui gặp lại bạn.

Hi Barbara.

Chào Barbara.

Are you here for work?

Bạn ở đây để làm việc hả?

Yes.

Vâng.

Is Steve with you?

Steve có đi với bạn không?

No I'm here alone. Steve couldn't come this time.

Không, tôi ở đây một mình. Steve không thể tới lần này.

How long will you be staying?

Bạn sẽ ở bao lâu?

4 days. I'm going back on Friday.

4 ngày. Tôi sẽ đi về vào thứ sáu.

My brother and I are getting together for dinner. Do you want to come with us?

Anh trai tôi và tôi sẽ gặp nhau để ăn tối. Bạn muốn tới với chúng tôi không?

Yeah, that would be nice. I have a meeting in an hour. I can meet you afterwards, if that's OK. The meeting shouldn't last long.

Vâng, như vậy tốt lắm. Tôi có một buổi họp khoảng một tiếng nữa. Tôi có thể gặp các bạn sau đó, nếu được. Buổi họp không kéo dài lâu.

That's fine. Who is your meeting with?

Tốt rồi. Bạn họp với ai?

The Boston Insurance Company. I'll call you when it's over.

Công ty bảo hiểm Boston. Tôi sẽ gọi cho bạn khi họp xong.

OK.

Được.

Can I use your phone? I left mine in the car and I want to call them to get directions.

Tôi có thể dùng điện thoại của bạn không? Tôi bỏ điện thoại trong xe và tôi muốn gọi họ để hỏi đường.

Sure, here you go.

Được chứ, đây.