Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 54 - Mail.
Thư tín.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hey Jane, did you get the mail yet?

Ê Jane, bạn nhận thư từ chưa?

Yes. I picked it up this morning. There were a few bills and a letter from my mother. There was also a lot of junk mail.

Có, tôi đã nhận sáng nay. Có vài hóa đơn và một lá thư từ mẹ tôi. Cũng có cả một đống thư rác.

Was there anything for me?

Có gì cho tôi không?

I don't remember, let me check. Yes, it looks like there's something here for you.

Tôi không nhớ, để tôi xem. Vâng, trông có vẻ có thứ gì cho bạn ở đây.

Who's it from?

Thư ai gửi?

The American Embassy.

Tòa đại sứ Mỹ.

My hands are dirty. Will you open it for me?

Tay tôi đang bẩn. Bạn mở thư giúp tôi được không?

Sure.

Được chứ.

What does it say?

Nó nói gì?

It says your passport is ready. You can pick it up anytime.

Nó nói thông hành của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể tới lấy bất cứ lúc nào.

Do you think you can drive me there?

Bạn có nghĩ là bạn có thể chở tôi tới đó được không?

Sure, when?

Chắc rồi, khi nào?

I think we should go get it now. I'm going to wash my hands and then we'll go. Is that OK?

Tôi nghĩ là chúng ta nên đi lấy nó bây giờ. Tôi sẽ rửa tay rồi thì chúng ta đi. Được không?

That's fine.

Tốt rồi.