Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 51 - Studying for exams.
Học thi.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hi Kim.

Chào Kim.

Hey Shawn, good to see you again.

Ê Shawn, rất vui gặp lại bạn.

How have you been?

Bạn thế nào?

OK, I didn't sleep much last night though. I stayed up until 2AM studying for an exam.

Được. Tối hôm qua tôi không ngủ nhiều lắm. Tôi thức tới 2 giờ để học thi.

I was up late last night too. The semester is almost over. I've had exams all week.

Tối hôm qua tôi cũng thức khuya. Học kỳ sắp hết rồi. Tôi phải thi cả tuần.

Are you going back to California after you graduate?

Bạn sẽ trở về California sau khi bạn tốt nghiệp không?

I think so. After I graduate I'll probably go back home and try to get a job.

Tôi nghĩ vậy. Sau khi tốt nghiệp có thể tôi sẽ về nhà và gắng tìm việc làm.

Do you know where you'd like to work?

Bạn có biết là bạn muốn làm việc ở đâu không?

Not yet, but I want to be an English translator.

Chưa, nhưng tôi muốn là dịch giả tiếng Anh.

That'd be really cool. I'd like to be a translator too, but I don't think my English is good enough.

Như vậy thực là tuyệt. Tôi cũng muốn là dịch giả, nhưng tôi không nghĩ rằng tiếng Anh của tôi đủ khá.

Don't worry about that. Your English is better than most of my classmates.

Đừng lo. Tiếng Anh của bạn khá hơn phần lớn bạn cùng lớp của tôi.

Thanks. Where are you going now?

Cám ơn. Bây giờ bạn đi đâu?

I'm going to study at the library. I have to take an exam tomorrow.

Tôi sẽ đi học ở thư viện. Ngày mai tôi phải dự một kỳ thi.

Me too. How late does the library stay open?

Tôi cũng vậy. Thư viện mở cửa tới mấy giờ?

I think it's open until 11:30PM.

Tôi nghĩ nó mở cửa tới 11:30 tối.

OK, Good luck.

Được, chúc bạn may mắn.

You too.

Bạn cũng vậy.