Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 45 - Ordering flowers.
Đặt mua hoa.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Good afternoon, how may I help you?

Xin chào, tôi có thể giúp gì bạn?

Hi, I'd like to order some flowers.

Chào, tôi muốn đặt mua vài bông hoa.

Who are they for?

Bạn mua cho ai?

They're for my Wife. Her name is Samantha.

Cho vợ tôi. Tên bà ấy là Samantha.

What kind of flowers would you like?

Bạn muốn loại hoa gì?

I don't know. I don't know too much about flowers. Can you recommend something?

Tôi không biết. Tôi không biết nhiều về hoa. Bạn đề nghị gì?

OK. What's the reason you are sending her flowers?

Được, lý do gì bạn gửi hoa cho bà ấy?

Today's her birthday and she told me she wants me to buy her flowers.

Hôm nay là sinh nhật của bà ấy và bà ấy nói với tôi bà ấy muốn tôi tặng hoa.

Do you know what kind of flowers she likes?

Bạn có biết bà ấy thích loại hoa gì không?

I'm not sure. I know I should know that, but I can't remember right now.

Tôi không chắc. Tôi biết tôi nên biết điều đó, nhưng ngay bây giờ tôi không thể nhớ được.

Well, they're for your wife, so I think you should give her roses.

Ờ, chúng được tặng cho vợ bạn, vì vậy tôi nghĩ bạn nên tặng bà ấy hoa hồng.

Roses will be fine.

Hoa hồng tốt lắm.

What color?

Màu gì?

I think red would be nice.

Tôi nghĩ màu đỏ sẽ rất đẹp.

Do you want to pick them up or should we deliver them?

Bạn muốn tới lấy hay chúng tôi đưa tới nhà?

Can you deliver them please.

Bạn có thể giao chúng tới nhà được không?

What's the address?

Địa chỉ là gì?

241 Main street.

241 đường Main.