Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 38 - Geography and direction.
Địa lý và phương hướng.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Professor, where's Canada?

Thưa giáo sư, Canada ở đâu?

Canada is north of here.

Canada ở phía bắc của nơi này.

Can you show me on the map?

Thày có thể chỉ cho tôi trên bản đồ được không?

Sure. Look here. Canada is north of the United States.

Được chứ. Xem đây. Canada ở phía bắc của nước Mỹ.

Oh, I see. Where's Mexico?

Ô, tôi thấy rồi. Mexico ở đâu?

Mexico is south of the United States.

Mexico ở phía nam của nước Mỹ.

How about Connecticut? Where's that?

Còn Connecticut? Nơi đó ở đâu?

Connecticut is east of New York.

Connecticut ở phía đông của New York.

What state is west of Pennsylvania?

Bang nào ở phía tây của Pennsylvania?

Ohio.

Ohio.

OK, Where's Los Angeles?

Vâng. Los Angeles ở đâu?

Los Angeles is in California. It's southeast of San Francisco.

Los Angeles ở California. Nó ở phía đông nam của San Francisco.

Where's Boston.

Boston ở đâu?

Boston is in the northeast part of the country.

Boston ở miền đông bắc của đất nước.

Where is Las Vegas?

Las Vegas ở đâu?

Las Vegas is in the southwest.

Las Vegas ở phía tây nam.