Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 34 - Putting things in order.
Sắp xếp mọi thứ.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Michelle, Can you help me clean things up before we go?

Michelle, bạn có thể giúp tôi dọn dẹp mọi thứ trước khi chúng ta đi không?

Sure. Where should I put this cup?

Được chứ. Tôi nên đặt cái tách này ở đâu?

Which cup?

Cái tách nào?

The red one.

Cái đỏ.

Put it on top of the table.

Đặt nó trên mặt bàn.

How about this fruit?

Còn số trái cây này.

Oh, that goes in the refrigerator.

Ô, đặt chúng vào tủ lạnh.

And those pencils? What should I do with them?

Và những cây viết chì này. Tôi nên làm gì với chúng?

Bring those upstairs and put them in the bedroom.

Mang chúng lên lầu và đặt chúng trong phòng ngủ.

How about this pen?

Còn cây viết này?

Give it to me. I need to use it.

Đưa nó cho tôi. Tôi cần dùng nó.

What do you want me to do with that paper over there?

Bạn muốn tôi làm gì với tờ báo ở đằng kia?

You can throw that away. I don't need it anymore.

Bạn có thể quẳng nó đi. Tôi không cần nó nữa.

The trash is full.

Thùng rác đầy rồi.

Alright, then please put it in a bag and take it outside.

Thôi được, vậy đặt nó vào một cái bao và mang ra ngoài.

OK. Now what?

Được rồi. Bây giờ làm gì?

I think we're finished. Can you please turn off the lights and shut the door?

Tôi nghĩ chúng ta xong rồi. Bạn có thể tắt đèn và đóng cửa được không?

Sure.

Được chứ.