Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 28 - What kind of music do you like?
Bạn thích loại nhạc gì?
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Paul, what kind of music do you like to listen to?

Paul, bạn thích nghe loại nhạc nào?

All kinds, but mostly Pop, rock and classical. Why?

Mọi thể loại, nhưng phần lớn là pop, rốc và cổ điển. Tại sao bạn hỏi?

I have tickets to a show. Do you want to go with me?

Tôi có vé để đi xem một buổi trình diễn. Bạn muốn đi với tôi không?

What kind of music is it?

Loại nhạc gì vậy?

Pop. It's Mariah Carey.

Pop. Ca sĩ Mariah Carey.

When is it?

Khi nào vậy?

At 8PM tomorrow night.

8 giờ tối mai.

Yeah, I'd like to go. Do you think we should have dinner first?

Vâng, tôi thích đi. Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên ăn tối trước không?

Yes, that's a good idea.

Vâng, đó là ý kiến hay.

Let's eat at the restaurant across the street from my apartment.

Chúng ta hãy ăn ở nhà hàng đối diện với căn hộ của tôi phía bên kia đường.

Oh, I think I know the place you mean. We ate there last month, right?

Ô, tôi nghĩ tôi biết nơi bạn nói rồi. Chúng ta đã ăn ở đó hồi tháng trước phải không?

Yes, that's right. You have a good memory.

Đúng rồi. Bạn có trí nhớ tốt đó.