Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 25 - Phone call at work.
Cuộc gọi điện thoại tại nơi làm việc.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Hello?

A lô?

Hi, is James there please?

Xin chào, James có đó không?

Yes. Who's calling?

Vâng, ai gọi vậy?

Linda.

Linda.

One moment please.

Xin chờ một chút.

OK.

Được.

Hello?

A lô?

Hi James, it's Linda.

Chào James, Linda đây.

Hi Linda.

Chào Linda.

What are you doing now?

Bạn đang làm gì vậy?

I'm working.

Tôi đang làm việc.

Are you busy?

Bạn có bận không?

Yes. It's been really busy here all day.

Vâng, công việc ở đây bận rộn cả ngày.

What time do you get off of work?

Mấy giờ bạn nghỉ làm việc?

8:30PM

8:30 tối.

I'll call you back after 8:30PM

Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau 8:30.

OK. Talk to you later.

Được. Hẹn nói chuyện với bạn sau.

Bye bye.

Bái bai.