Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 22 - Do you have any children?
Bạn có con không?
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Charles, do you have any children?

Charles, bạn có con không?

Yes.

Có.

How many children do you have?

Bạn có mấy đứa con?

I have two kids. A boy and a girl.

Tôi có hai đứa. Một trai một gái.

What are their names?

Tên chúng nó là gì?

Jack and Stephanie.

Jack và Stephanie.

How old are they?

Chúng nó mấy tuổi?

Stephanie is 18 and Jack is 24.

Stephanie 18 và Jack 24.

Are they in school?

Chúng nó còn đi học không?

Stephanie is. She goes to college in Washington and Jack works in Florida.

Stephanie còn đi học. Cô ta đi học đại học ở Washington và Jack làm việc ở Florida.

What does Stephanie study?

Stephanie học gì?

She studies English.

Cô ta học tiếng Anh.

Is she here now?

Bây giờ cô ta có đây không?

No, she's at school.

Không, cô ta đang ở trường.