Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 15 - Buying a shirt.
Mua một cái áo sơ mi.
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Excuse me.

Xin lỗi.

Hello sir, may I help you?

Xin chào ông, tôi có thể giúp gì ông?

Yes. Can I see that shirt on the top shelf please?

Vâng, tôi có thể xem cái áo sơ mi ở trên kệ trên cùng không?

Sure. Here it is.

Dĩ nhiên, nó đây.

How much does it cost?

Nó giá bao nhiêu?

50 dollars.

50 đô.

50 dollars. That's too much.

50 đô. Như vậy mắc quá.

How about this one? It's on sale for only 35 dollars.

Cái này thì sao? Nó giảm giá chỉ có 35 đô.

I don't like that one.

Tôi không thích cái đó.

How about the one next to the black gloves? It's very similar to the one you like.

Còn cái cạnh đôi găng tay đen thì sao? Nó rất giống cái ông thích.

That's nice. How much is it?

Nó đẹp đấy. Nó giá bao nhiêu?

30 dollars.

30 đô.

That'll be fine.

Tốt lắm.

Is this color OK, or would you like a different color?

Màu này được không, hay ông thích màu khác?

That blue one's fine.

Cái màu xanh đó được rồi.

Do you need any more of these shirts?

Ông còn cần thêm cái áo sơ mi nào giống như vậy nữa không?

Yes.

Vâng.

How many do you want?

Ông muốn mấy cái?

I'll take two more, a red one and a white one.

Tôi sẽ lấy thêm 2 cái nữa, một cái đỏ và một cái trắng.