Dịch: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 11 - Now or later?
Bây giờ hoặc sau?
Danh sách bài học | Bài học trước | Bài học tiếp theo

tốc độ bình thường:

Tốc độ chậm:

Anh / Tiếng Việt chậm bình thường

Chris, where are you going?

Chris, bạn đang đi đâu vậy?

I'm going to the store. I need to buy something.

Tôi đi cửa hàng. Tôi cần mua vài thứ.

Really? I need to go to the store too.

Vậy hả? Tôi cũng cần đi ra cửa hàng.

Would you like to come with me?

Bạn muốn đi với tôi không?

Yeah, let's go together.

Vâng, chúng ta cùng đi.

Would you like to go now or later?

Bạn muốn đi bây giờ hay lát nữa?

Now.

Bây giờ.

What?

Cái gì?

Now would be better.

Bây giờ thì tốt hơn.

OK, let's go.

Được, chúng ta hãy đi.

Should we walk?

Chúng ta nên đi bộ không?

No, it's too far. Let's drive.

Không, xa lắm. Chúng ta hãy lái xe đi.