ဘာသာပြန်ချက်များ: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 Español ไทย 日本語 Chin 中文 繁體

1500 အများစုမှာအသုံးများသောစကားလုံးမြား

အင်္ဂလိပ် / Burmese audio

anyone

ဘယ်သူမဆို

how?

ဘယ်လိုလဲ?

question

မေးခွန်း

What?

ဘာလဲ?

When?

ဘယ်တော့?

Where?

ဘယ်နေရာ?

Which?

ဘယ်ဟာ?

Which?

ဘယ်ဟာ?

Who?

ဘယ်သူ?

Why?

ဘာလို့လဲ?