การแปล: English Portugues हिन्दी Deutsch Français الْعَرَبيّة Bengali Pусский Tiếng Việt Burmese Bahasa Indonesia 한국어 中文 繁體 Español ไทย 日本語 Chin
Lesson 19 - Who is that woman?
ผู้หญิงคนนั้น คือใคร?
รายการของบทเรียน | บทเรียนก่อนหน้า | บทเรียนต่อไป

ความเร็วปกติ:

ความเร็วช้า:

อังกฤษ / ไทย ช้า ปกติ

Joseph, who is that woman?

โจเซฟ, ผู้หญิงคนนั้นคือใคร?

That's Susan.

นั่น คือ ซูซาน.

What does she do for work?

เธอทำงานอะไร ?

She's a lawyer.

เธอเป็นทนายความ.

Is she American?

เธอเป็นคนอเมริกันหรือ?

No, but she speaks English fluently.

ไม่ใช่, แต่เธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง.

She's really tall. Do you know her?

เธอสูงจริงๆ. คุณรู้จักเธอไหม?

Yes, I know her. We're friends.

รู้, ผมรู้จักเธอ. เราเป็นเพื่อนกัน.

Who's that man standing next to her?

ผู้ชายคนที่ยืนถัดจากหล่อนเป็นใคร?

Which man?

ผู้ชายคนไหน?

That short guy on her right. What's his name?

ผู้ชายที่ไม่ค่อยสูงคนนั้นทางขวามือของเธอ. เขาชื่ออะไร?

Oh, that's Matt.

โอ, นั่นแมท.

He's really good looking.

เขาดูดีจริง.

Yeah.

ใช่.

Do you know him?

คุณรู้จักเขาไหม?

I don't know him, but I think my sister does.

ผมไม่รู้ จักเขา,แต่ผมคิดว่าน้องสาวผมรู้.

Is he married?

เขาแต่งงานแล้วหรือยัง?

Yes, he's married.

ใช่, เขาแต่งงานแล้ว.

I remember now. I met him before.

ตอนนี้ฉันจำได้แล้ว.ฉันเคยเจอเค้ามาก่อน.