Trang Nhà   |   100 Bài Học   |   1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất   |   1500 Từ Thông Dụng Nhất   |   Hỗ Trợ
  Chọn ngôn ngữ:  English   الْعَرَبيّة   Bahasa Indonesia   Bengali   Burmese   Chin   Deutsch    Español   Français   हिन्दी   日本語   한국어    Portugues   Pусский   ไทย   繁體   Tiếng Việt    中文
 

1000 Cụm Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Để nghe phát âm một từ, nhấn vào biểu tượng âm thanh hoặc đặt con trỏ trên từ đó.
Để xem nghĩa một từ tiếng Anh, nhấn chuột vào từ đó.

 

Sắp xếp theo loại:

Sắp xếp theo mẫu tự:
   A, B, C, D, E
   F, G, H, I, J
   K, L, M, N, O
   P, Q, R, S, T
   U, V, W, X, Y, Z  

Tiếng Việt/Tiếng Anh ( Ẩn )
Phát âm
(Chậm)
Phát âm
(Bình thường)
Nhặt quần áo của bạn lên.
Pick up your clothes.
Làm ơn gọi cho tôi.
Please call me.
Làm ơn vào đi.
Please come in.
Làm ơn đếm cái này cho tôi.
Please count this for me.
Làm ơn điền vào đơn này.
Please fill out this form.
Xin mời ngồi.
Please sit down.
Làm ơn nói tiếng Anh.
Please speak English.
Làm ơn nói chậm hơn.
Please speak more slowly.
Làm ơn nói chậm hơn.
Please speak slower.
Làm ơn đưa tôi tới phi trường.
Please take me to the airport.
Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này.
Please take me to this address.
Làm ơn cởi giày ra.
Please take off your shoes.
Làm ơn nói với cô ta là John gọi.
Please tell her John called.
Làm ơn nói với tôi.
Please tell me.
Làm ơn chờ tôi.
Please wait for me.
Làm ơn viết ra giấy.
Please write it down.
Làm ơn.
Please.
  Trang Nhà    100 Bài Học    1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất    1500 Từ Thông Dụng Nhất    Hỗ Trợ  

Copyright, 2017, EnglishSpeak.com LLC. All rights reserved.
Bản quyền, 2017, EnglishSpeak.com LLC. Tác giả giữ bản quyền.